Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for Numatic International Schweiz AG

(Udgave: Juli 2021)

I. Anvendelse

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter, leverancer og andre ydelser, herunder konsulentydelser, medmindre de er ændret eller udelukket med sælgers udtrykkelige skriftlige samtykke. Afvigende bestemmelser, især købers købsbestemmelser, bliver kun en del af kontrakten, hvis dette udtrykkeligt er skriftligt aftalt. Modbekræftelser fra køber med henvisning til egne vilkår og betingelser modsiges hermed.

II. Indgåelse af kontrakten

 1. Sælgers tilbud er med forbehold for ændringer og uforpligtende. Indgåelse af kontrakter og andre aftaler bliver først bindende for sælger, når de er skriftligt bekræftet.
 2. I det omfang sælgere eller salgsrepræsentanter indgår mundtlige sideaftaler eller giver forsikringer, der går ud over den skriftlige købskontrakt, kræver disse altid en skriftlig bekræftelse fra sælger.

III. Priser og betalinger

 1. Priserne er i CHF, altid med forbehold for ændringer, plus moms efter gældende lovbestemte sats.
 2. Sælger er ikke forpligtet til at acceptere veksler eller checks som betaling. Hvis sådanne accepteres, er accepten kun på grund af opfyldelse.
 3. Modregning i sælgers krav er kun tilladt med ubestridte eller lovligt fastlagte modkrav. Det samme gælder for hævdelse af købers tilbageholdelsesret.

IV. Leveringstider og forsinkelser

 1. Aftalte leveringstider er uforpligtende, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse.
 2. Udløbet af visse leveringstider og -datoer fritager ikke køberen, der ønsker at træde tilbage fra kontrakten eller kræve erstatning for manglende opfyldelse, fra at fastsætte en rimelig henstandsperiode til at levere tjenesten. Dette gælder ikke, hvis sælger skriftligt udtrykkeligt og bindende har angivet en frist eller en frist for opfyldelse.
 3. Delleverancer er tilladt i rimeligt omfang.

V. Forsendelse og overgang af risiko

 1. Risikoen for bortkomst, forringelse og forsendelse overgår til køber i alle tilfælde, når varen overdrages til en speditør eller transportør, dog senest når de forlader sælgers forretning eller lager. Hvis afsendelsen af varen forsinkes af en årsag, som sælger ikke er ansvarlig for, overgår risikoen til køber den dag, varen er klar til afsendelse. Forsendelsesomkostninger skal betales af kunden.

VI. Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver sælgers ejendom, indtil fuld betaling er sket.

VII. Reklamation og garanti

 1. Køber skal straks ved ankomsten undersøge de modtagne varer for mangler, tilstand og garanterede egenskaber. Åbenbare mangler skal meddeles skriftligt inden for en frist på 1 uge fra varens modtagelse; ellers er udøvelsen om garantikrav udelukket.
 2. Sælger yder garanti ved reparation eller ombytning efter eget valg.
 3. Køber skal give sælger den tid og mulighed, der kræves efter rimeligt skøn, til at afhjælpe manglen, især at stille den påklagede genstand eller prøve til rådighed; ellers bortfalder garantien.
 4. Under alle omstændigheder er skader forårsaget af forkert håndtering eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningen, forkert montering eller idriftsættelse, for stor belastning, uegnede driftsmidler, udskiftningsmaterialer, uegnet byggegrund, kemiske, elektroniske eller elektriske påvirkninger undtaget fra garantien.
 5. Såfremt forbedringen kræver en uforholdsmæssig stor indsats, kan sælger efter eget skøn kræve garantirettighederne begrænset til afslag i prisen eller fortrydelse.
 6. Hvis den efterfølgende opfyldelse udebliver, kan køber efter eget skøn kræve nedsættelse af betalingen (nedsættelse) eller annullering af kontrakten (fortrydelse). Ved kun mindre mangler er køber dog ikke berettiget til at træde tilbage fra kontrakten.
 7. Garantiperioden er 1 år fra levering af varerne.
 8. For varernes kvalitet gælder kun producentens produktbeskrivelse som aftalt.

VIII. Ansvarsbegrænsning

 1. Erstatningskrav fra købers side på grund af uagtsomhed ved aftaleindgåelse, misligholdelse af sekundære kontraktlige forpligtelser eller skadevoldende handlinger er udelukket, medmindre de er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed fra sælgers, dennes juridiske repræsentants eller dennes lederes side. I det omfang sælger er ansvarlig for forsætlig eller groft uagtsom adfærd fra sine simple stedfortræderes side, er hans ansvar begrænset til forudsigelige skader, der er typiske for kontrakten.
 2. I tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er sælgeren, hans juridiske repræsentanter og stedfortrædere også ansvarlige for mindre uagtsomhed. I disse tilfælde er ansvaret begrænset til den forudsigelige, kontrakttypiske, direkte gennemsnitsskade afhængig af varetypen. Erstatning for følgeskader er i disse tilfælde udelukket.
 3. Køber kan kun gøre sine erstatningskrav gældende over for sælger, hvis han forinden har anlagt sag mod tredjemand, der er erstatningsansvarlig.
 4. Ovenstående ansvarsbegrænsninger påvirker ikke kundekrav, der opstår som følge af produktansvar. Ansvarsbegrænsningerne gælder endvidere ikke for legemsbeskadigelse eller helbredsskade, som kan tilskrives sælger eller ved tab af købers liv.

IX. Salvatorisk klausul

Hvis enkelte bestemmelser i disse vilkår og betingelser er eller bliver ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

X. Opfyldelse og værneting

Opfyldelsesstedet og det eksklusive værneting for levering og betaling (herunder handlinger vedrørende checks og veksler), samt alle tvister, der opstår mellem parterne, er sælgers hjemsted.

XI. Gældende lov

Forholdet mellem de kontraherende parter er udelukkende underlagt schweizisk lov med undtagelse af FN’s salgskonvention.